img

ผู้อำนวยการ

testimonial image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม

นายยอด ชนไพโรจน์

  • image
  • image

ข่าวประชาสัมพันธ์

image

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

Read More
image

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุรงค์ วงศ์มาตร ได้รับตำแหน่งนายกองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Read More
image

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์โพธิ์ ได้รับตำแหน่งรองนายกองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Read More