หมวด ๒

การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ข้อ ๗ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาโดยนักเรียนนักศึกษาเพื่อนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด และมีความเป็นกลางทางการเมือง

ข้อ ๘ การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามข้อ ๕ (๑)(๒) (๓)(๔) ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษานั้น
(๒) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด ให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
(๓) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค
(๔) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกาศจัดตั้ง

ข้อ ๙ ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามข้อ ๕ มีคณะกรรมการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ตามข้อ ๙
(๑) มีจำนวน และการได้มาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกำหนด

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่
(๑) กำหนดแนวทาง ควบคุม ดูแลและให้การสนับสนุนการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) กำหนดแนวปฏิบัติ เกณฑ์ กติกา การวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาและสมาชิกเพื่อคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ทุกปีการศึกษา
(๔) กำหนดให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการทุกระดับ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยกำหนดให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลัก และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
(๕) ออกประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปี และผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมวิชาการทุกระดับตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการ ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย ตามข้อ ๙ (๒) มีจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การ จำนวน ๑ คน
(๒) รองนายกองค์การ จำนวน ๑ คน
(๓) กรรมการ จำนวน ๘ – ๑๘ คน
(๔) เหรัญญิก จำนวน ๑ คน
(๕) ปฏิคม จำนวน ๑ คน
(๖) นายทะเบียน จำนวน ๑ คน
(๗) ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คน
(๘) เลขานุการ จำนวน ๑ คน
(๙) ครูที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน
ให้นายกองค์การตาม (๑) มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตประเทศไทยในระดับนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติกำหนด

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวปฏิบัติ เกณฑ์ กติกา ที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติกำหนดเพื่อให้การดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับเป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยกำหนดให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
(๓) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรับการประเมินผลการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาและสมาชิกเพื่อคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ทุกปีการศึกษา
(๔) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นทุกระดับ

ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๐ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ระดับสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) ระดับจังหวัด ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
(๓) ระดับภาค ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค
(๔) ระดับชาติ ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๕) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ (๔) ถึง (๑๓ )

ข้อ ๑๕ กรรมการตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ระดับสถานศึกษา ต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยถูกต้องตามระเบียบและจะต้องยื่นใบสมัครเป็นกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๒) ระดับจังหวัด ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาที่สังกัดและยื่นใบสมัครเป็นกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
(๓) ระดับภาค ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด และยื่นใบสมัครเป็นกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
(๔) ระดับชาติ ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และยื่นใบสมัครเป็นกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
(๕) กรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) จะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช.1 และชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

ข้อ ๑๖ กรรมการตามข้อ ๑๐ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปีการศึกษา และกรรมการตามข้อ ๑๒ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และกรรมการดำเนินงาน ในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ตนสังกัด
(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(๕) คณะกรรมการบริหารมีมติสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารเท่าที่มีอยู่ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ ให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่หรือ หย่อนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการก็ได้ ในกรณีที่กรรมการดำเนินงานตามข้อ ๑๒ พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการสรรหา และเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ล่วงหน้าภายในเดือนกันยายนของทุกปี และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ ๑๗ เมื่อได้สรรหาและเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๒) ให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
(๓) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
(๔) ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง
(๕) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค
(๖) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าหน่วยในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน ๖ คน มาจาก ตัวแทนภาค ๕ ภาคๆ ละ ๑ คน ตัวแทนจากศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จำนวน ๑ คน ให้ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปีการศึกษา

ข้อ ๑๙ ให้ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นหน่วยงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้การดำเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปได้โดยความเรียบร้อย

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด