หมวด ๓

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๒๑ ประเภทของสมาชิก มี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่งสมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสามัญหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วแจ้งความจำนง สมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับการยกย่องในด้านสาขาวิชาชีพต่างๆและเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพื่อความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย

ข้อ ๒๒ สิทธิของสมาชิก
(๑) แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนด
(๒) เข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุมตามที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใด ๆ ในนามองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๓) เสนอความคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต่อคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๔) สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย และมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๕) สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีสิทธิเข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน กิจกรรมทุกระดับแล้วแต่กรณี
(๖) ได้รับการยกย่องเชิดชูเมื่อมีผลงานดีเด่นตามข้อกำหนดขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ข้อ ๒๓ สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด
(๒) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมอบหมาย
(๓) ช่วยเหลือส่งเสริมงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ ข้อ ๒๔ การพ้นสภาพของสมาชิก ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ้นสภาพการเป็น นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
(๔) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีมติให้พ้นสภาพ
(๕) สมาชิกกิตติมศักดิ์พ้นสภาพเมื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีมติให้พ้นสภาพและแจ้งมติให้สมาชิกนั้นทราบ