หมวด ๔

การจัดกิจกรรมหลัก

ข้อ ๒๕ กิจกรรมหลักและการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีทักษะความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อ ๒๖ การจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น ๒ เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข ประกอบด้วย แผนพัฒนา ๕ แผน ดังนี้
(๑) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
(๓) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(๔) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๕) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ประกอบด้วยแผนพัฒนา ๕ แผน ดังนี้
(๑) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๒) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๓) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(๔) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และความสามารถทางวิชาการ
(๕) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
นอกจากแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อาจจัดให้มีแผนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

ข้อ ๒๗ ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทยของแต่ละสถานศึกษา จัดตั้งชมรมตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอนโดยใช้ชื่อว่าชมรมวิชาชีพ (ชื่อสาขาวิชา) สังกัดองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของสถานศึกษานั้น

ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการประกวด แสดง แข่งขันหรือเสนอผลงานของสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก

ข้อ ๒๙ ให้จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก กิจกรรมอื่นๆ ระดับสถานศึกษา ตามข้อ ๒๖

ข้อ ๓๐ การจัดตั้งชมรมและการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ให้จัดทำเป็นประกาศขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา