หมวด ๕

การเงินและการตรวจสอบ

ข้อ ๓๑ รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้มาจาก
(๑) ค่าบำรุงกิจกรรมของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(๒) ค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนละไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(๓) เงินสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๔) เงินจากการหารายได้ขององค์การ
(๕) เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ
(๖) เงินบริจาค

ข้อ ๓๒ การจัดสรรรายได้ ตามข้อ ๓๑ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติกำหนด

ข้อ ๓๓ การจัดเก็บและการรักษาเงิน ให้สถานศึกษาเป็นผู้เก็บเงินและรักษาเงิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา

ข้ข้อ ๓๔ การเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๓๑ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง