หมวด ๖

เครื่องแบบสมาชิก คณะกรรมการ และตราสัญลักษณ์

ข้อ ๓๖ เครื่องแบบของสมาชิกสามัญและวิสามัญ มีดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญและวิสามัญ ใช้เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้น มีตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร สำหรับแบบเสื้อและสีเสื้อนั้นให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ใช้เสื้อสูท กางเกง หรือกระโปรงสีกรมท่าและเน็คไทสีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ใช้เสื้อซาฟารีแขนสั้น หรือใช้เสื้อสูท สีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กระเป๋า เสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๔) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย และครูที่ปรึกษาทุกระดับใช้เสื้อสูทสีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๕) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใช้เสื้อสูทสีดำ ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร และใต้ตราสัญลักษณ์ปักข้อความว่า “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ด้วยดิ้นสีทอง

ข้อ ๓๗ ตราสัญลักษณ์ของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด