หมวด ๗

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๘ การขอแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์และรายละเอียดขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้กระทำในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ
โดยใช้มติ ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมดและเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา