หมวด ๘

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ประกาศหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ให้นำประกาศหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ ขององค์การที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้

ข้อ ๔๐ ในระยะแรกที่ยังมิได้ดำเนินการให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้องค์การ นักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่า ด้วยองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย และองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะครบวาระ และให้ดำเนินการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว