การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๓ ลำดับกิจกรรมหน้าเสาธง
(๑) ร้องเพลงชาติ
(กล่าวนำ)......“ ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจ ในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ”
(ขึ้นนำ) ร้องเพลงชาติ.............
(๒) บทสวดมนต์
(เตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระ)
- อะระหัง สัมมาสัมพุธโธภะคะวา พุธธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
- สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ
- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
(กรณีที่มีสมาชิกนับถือศาสนาอื่น ปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่นับถือ)
(๓) บทแผ่เมตตา
(ทำจิตใจให้สงบเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย)
สัพเพ สัตตา....... สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ...... จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ........จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ...................... จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ....... จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
(๔) กล่าวคำถวายพระพร
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
(๕) กล่าวคำขวัญ อวท.
เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ
อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง
เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน
(๖) ให้ความรู้และข้อแนะนำ