ครูที่ปรึกษา

ข้อ ๖๖ ครูที่ปรึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
(๒) ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(๓) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ข้อ ๖๗ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มี ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) ครูที่ปรึกษาระดับสถานศึกษา
(๒) ครูที่ปรึกษาระดับจังหวัด
(๓) ครูที่ปรึกษาระดับภาค
(๔) ครูที่ปรึกษาระดับชาติ

ข้อ ๖๘ เพื่อสร้างศรัทธาแก่สมาชิกและเพื่อความก้าวหน้าของชมรมวิชาชีพหรือองค์การทุกระดับ ครูที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความรู้ความสามารถในเรื่องชมรม องค์การและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
(๒) มีประสบการณ์เกี่ยวกับชมรม องค์การ หรือกิจกรรมเยาวชน
(๓) มีจิตวิทยาในการทำงาน การจูงใจ เกี่ยวกับเยาวชน
(๔) มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียน นักศึกษาและมวลสมาชิก
(๕) มีความเสียสละ กระตือรือร้น และให้ความสนใจอย่างจริงจัง ในด้านกิจกรรมเยาวชน
(๖) มีความรู้เรื่องการทำงาน และการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย
(๗) สามารถส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออก และเกิดความคิดสร้างสรรค์
(๘) สามารถจัดหรือวางแผนการดำเนินงานของชมรม หรือองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามลำดับที่เหมาะสม
(๙) สามารถจูงใจหรือโน้มน้าวให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
(๑๐) สามารถทำงานหรือประสานงานกับบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี
(๑๑) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงานหรือการแก้ปัญหาจนไปสู่จุดประสงค์ของชมรม หรือองค์การได้เป็นอย่างดี
(๑๒) มีระบบในการวางแผนงานหรือโครงการ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานหรือโครงการได้

ข้อ ๖๙ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมวิชาชีพในเรื่องทั่วไป
(๒) ให้คำแนะนำในการเขียนหรือเสนอโครงการ ของชมรมวิชาชีพให้ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสรุปและรายงานผล
(๓) ดูแลเรื่องควบคุม ให้การดำเนินงานของชมรมวิชาชีพเป็นไปด้วยดี ตามโครงการและถูกต้องตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่างๆ
(๔) รับผิดชอบเรื่องการเงิน ของชมรมวิชาชีพร่วมกับประธานและเหรัญญิกชมรมวิชาชีพ ตามแนวปฏิบัติองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) ดูแลรับผิดชอบสำนักงาน, ทรัพย์สิน, เอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของมวลสมาชิกของชมรมวิชาชีพ
(๖) ช่วยวางแผนหรือหาแนวทางในการพัฒนาให้ชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก เจริญก้าวหน้าหรือมี ส่วนร่วมในโครงการ ได้ฝึกทักษะสอดคล้องกับความสามารถความต้องการส่วนบุคคลตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม อันดีงามอื่นๆ
(๗) เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก หรือกรรมการกับครู เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกสถานศึกษา
(๘) เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพ หรือสมาชิกหรือกรรมการกับชมรมวิชาชีพ องค์การระดับต่างๆ

ข้อ ๗๐ ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหน้าที่ตามข้อ ๖๙ (๑), (๒), (๓) และ(๖) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของตน
(๒) ติดตามผลงานของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของตนโดยใกล้ชิดตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างจริงจัง

ข้อ ๗๑ ครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหน้าที่ตามข้อ ๖๙ ในฐานะและบทบาทของระดับสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
(๒) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของหน่วยพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
(๓) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของสถานศึกษาให้ทำโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตามลำดับ
(๔) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกพัฒนาตนเอง ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มากขึ้น
(๕) กระตุ้นและส่งเสริมให้กรรมการและสมาชิก พัฒนาองค์การของตน ให้เป็นที่ยอมรับของระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ

ข้อ ๗๒ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
ให้ชมรมวิชาชีพเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๘ จำนวน ๑ คน ต่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ มีกำหนดวาระ ๑ ปี เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ

ข้อ ๗๓ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(๑) สมาชิกของชมรมวิชาชีพที่ทำโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ พิจารณาเห็นว่าครูที่ปรึกษาของตนหรือชมรมวิชาชีพอื่น คนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการของตนได้เป็นอย่างดีแล้ว ยื่นคำร้องขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้มีประกาศแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(๒) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ๑ คน จะเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศกี่โครงการก็ได้ และวาระการเป็นครูที่ปรึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้น

ข้อ ๗๔ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือก ครูที่ปรึกษาจากชมรมวิชาชีพใดชมรมวิชาชีพหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖๘ แล้วเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

ข้อ ๗๕ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาขององค์การที่นายกองค์การ ระดับจังหวัดสังกัด

ข้อ ๗๖ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาขององค์การ ที่นายกองค์การ ระดับภาคสังกัด

ข้อ ๗๗ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาขององค์การที่นายกองค์การ ระดับชาติ