ตราสัญลักษณ์และธง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๖ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเป็นเอกลักลักษณ์ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๒) เพื่อกำหนดเป้าหมาย และสร้างมาตรฐานการดำเนินการกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๗ ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๘ ตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

img

(๑) ตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๖ ประการ
๑) เสมาธรรมจักร
๒) อักษรย่อ ทุ ส นิ ม ใต้ฐานเสมาธรรมจักร
๓) กนกลายไทยสีทอง
๔) พื้นสีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕) ดอกจันทน์
๖) วงกลมสีเหลืองทอง
สัญลักษณ์ทั้ง ๖ ประการ ปรากฏเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกันระหว่างเส้นรอบวงกลมมีข้อความว่า “องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย” ด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า “ ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL”
(๒) ตราสัญลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แทนความหมาย ดังต่อไปนี้
๑) เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี ความจริง ความยุติธรรมและความถูกต้อง
๒) อริยสัจ ๔ สีทองบนฐานเสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
(๓) กนกลายสีทอง เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าของนักวิชาชีพทุกสาขาวิชา
(๔) พื้นสีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งการพัฒนาภาพลักษณ์ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขาวิชา สู่ความเป็นเลิศและสง่างามด้วยความดีความเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(๕) ดอกจันทน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความหอมหวนฟุ้งกระจาย ด้วยความมีชื่อเสียงในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขา
(๖) วงกลมสีเหลืองทอง เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาที่ล้ำเลิศในการพัฒนานักวิชาชีพ ของสมาชิก ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยคือ การพัฒนาภาพลักษณ์ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขาวิชาให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขด้วยการยึดมั่นบนฐานแห่งความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มีความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เพื่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ข้อ ๑๙ ธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(๑) ระดับสถานศึกษา ใช้พื้นธงสีประจำสถานศึกษาขนาดกว้าง 8๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อสถานศึกษาแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
(๒) ระดับจังหวัด ใช้พื้นธงสีเดียวกับของจังหวัดกว้าง 8๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อจังหวัดแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง สำหรับ อาชีวศึกษากรุงเทพ ด้านล่างปักชื่อภาษาไทย กรุงเทพมหานคร (อศก.) และอาชีวศึกษามหานคร ด้านล่างปักชื่อภาษาไทย กรุงเทพมหานคร (อศม.) อีกด้านหนึ่งให้ปักชื่อภาษาอังกฤษ BANGKOK
(๓) ระดับภาค ใช้สีแตกต่างที่แต่ละภาค กำหนด ขนาดกว้าง 8๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อภาคแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
๑) ภาคเหนือ สีเหลือง
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีแสด
๓) ภาคกลาง สีขาว
๔) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สีฟ้า
๕) ภาคใต้ สีเขียว
(๔) ระดับชาติ ขนาดกว้าง ๑๐๐ เซนติเมตรยาว ๑๕๐เซนติเมตร ใช้สีขาว แดงเลือดหมู และน้ำเงินเข้ม ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง