พิธีการต่าง ๆ

ข้อ ๘3 กำหนดการพิธีเปิดค่ายผู้นำ (ค่ายพัก) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ระดับชาติ
(๑) สมาชิกองค์การทุกคนเข้าแถวบริเวณลานกิจกรรมที่กำหนดและตามกลุ่มที่ได้จัดไว้
(๒) พิธีกร ทักทาย เชิญชวนสมาชิกเข้าแถว จัดแถว แจ้งลำดับขั้นตอนพิธีการนัดหมาย ผู้ชักธงชาติและธงระดับภาค/ชาติ ธงองค์การ (ธงละ ๒ คน) ผู้นำร้องเพลงชาติ ผู้นำสวดมนต์ ผู้นำสวด ดูอาร์…
(๓) พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ
-สั่งแถวตรง
-ผู้นำ นำร้องเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
-ผู้นำ นำสวดมนต์/สวดดูอาร์
-สงบนิ่ง
-ผู้นำ นำกล่าวคำขวัญและคติพจน์องค์การฯ ทุกองค์การฯ
(๔) พิธีกรแนะนำและเชิญประธานในพิธีกล่าวต้อนรับสมาชิก ให้โอวาทและเปิดค่ายผู้นำ
(๕) พิธีกรแนะนำและเชิญนายกองค์การ ระดับภาค/ชาติ กล่าวขอบคุณประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับสมาชิก
(๖) พิธีกรเชิญผู้ชักธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา (สั่งแถวตรงพร้อมเปิด/ร้องเพลงมาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมกัน)
(๗) พิธีกรนัดหมายเตรียมพิธีลอดซุ้มธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่การประชุม พิธีลอดซุ้ม
- เปิด/ร้องเพลงมาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
- ขบวนผู้ถือธงจำนวน ๓๐ คน หรือตามจำนวนที่เหมาะสม นำธงไปตั้งซุ้มธง ณ จุดนัดหมาย
- คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการ /คณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน/สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย/ลอดซุ้มธงเข้าสู่การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๘) เสร็จพิธีเปิดค่ายผู้นำ

ข้อ ๘4 กำหนดการพิธีปิดค่ายผู้นำ (ค่ายพัก) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ระดับชาติ
(๑) พิธีกร ทักทาย เชิญชวนสมาชิกเข้าแถว จัดแถว แจ้งลำดับขั้นตอนพิธีการนัดหมาย
(๒) ผู้ชักธงชาติและธงระดับภาค/ชาติ ธงองค์การ (ธงละ ๒ คน) ผู้นำร้องเพลงชาติ
(๓) ผู้นำสวดมนต์ ผู้นำสวดดูอาร์
(๔) พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการ
- สั่งแถวตรง
- ผู้นำ นำร้องเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
- ผู้นำ นำสวดมนต์/สวดดูอาร์
- สงบนิ่ง
- ผู้นำ นำกล่าวคำขวัญและคติพจน์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๕) พิธีกรเชิญประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท/ข้อคิด สำหรับกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า
(๖) ประธานในพิธีกิจกรรมยามเช้าประจำวัน กล่าวให้โอวาท/ข้อคิดและมอบของที่ระลึก ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีวันคล้ายวันเกิด ในระหว่างวันที่จัดการประชุม (ถ้ามี)
(๗) พิธีกรแนะนำ เพื่อเข้าสู่กิจกรรมพิธีปิดค่ายผู้นำ
(๘) พิธีกร เชิญนายกองค์การ ปัจจุบัน กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลาเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
(๙) นายกองค์การ ปัจจุบัน กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลาเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
(๑๐) พิธีกรเชิญประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำ กล่าวให้โอวาท ข้อคิด กล่าวอำลาและมอบของที่ระลึก/รางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น
(๑๑) ประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำ กล่าวให้โอวาท ข้อคิด กล่าวอำลา และมอบของที่ระลึก/รางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น
(๑๒) พิธีกร เชิญตัวแทนผู้เข้าร่วมการ ดำเนินการชักธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ลงจากยอดเสา
(๑๓) ตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ชักธงองค์การนักวิชาชีพฯ ลงจากยอดเสา (เปิดเพลง มาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
(๑๔) พิธีกรเชิญตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ชักธงชาติ (ตามที่กำหนด) ดำเนินการ ชักธงชาติ ลงจากยอดเสา
(๑๕) ตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ชักธงชาติ (ตามที่กำหนด) ดำเนินการชักธงชาติ ลงจากยอดเสา
(๑๖) พิธีกร เชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จับมือล้อมวง ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมและเพลงที่กำหนดให้ตามที่ฝ่ายนันทนาการซักซ้อม
(๑๗) พิธีกรเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม เข้าสู่ห้องประชุม เพื่อรับฟังการนำเสนอสรุปผลการประชุม/ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่กรรมการควบคุมกิจกรรมได้มอบหมาย
(๑๘) เสร็จพิธีเปิดค่ายผู้นำ