หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา

ซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ

ข้อ ๗๘ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครูประจำแผนกวิชา จำนวนไม่เกิน ๑5 คน หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗(๑)

ข้อ ๗๙ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จำนวน ไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ทุกสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เป็นกรรมการ ให้ประธานกรรมการเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ มีวาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗(๒)

ข้อ ๘๐ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗(๔) ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาคและคณะกรรมการมาจากความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการกรรมการบริหาร ระดับจังหวัด กรรมการและเลขานุการมาจากการเสนอของประธานคณะกรรมการกรรมการบริหาร ระดับภาค

ข้อ ๘๑ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ จำนวน ๓๓ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน คณะกรรมการบริหาร ระดับภาค ที่เป็นตัวแทนภาค ภาคละ ๕ คน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ ๑ คน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5 คน มาจากกรรมการและเลขานุการภาค มีวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗(๔)
ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับชาติ มาจากความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค กรรมการและเลขานุการมาจากการเสนอของประธานกรรมการบริหาร ระดับชาติ
คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนภาค ให้ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค และกรรมการตามความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค