เรื่องการเงิน

ข้อ ๑๒2 รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้มาจาก
(๑) รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๒) เงินรายได้ตาม (๑) ให้นำมาจัดสรรเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑) เป็นค่าใช้จ่ายของชมรมวิชาชีพในการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลักฃ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐ ของเงินรายได้ทั้งหมด
๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และงานประเพณีวัฒนธรรมหรือกิจการอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร ร้อยละ ๓๐ ของรายได้ทั้งหมด
๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ร้อยละ ๒๐ ของเงินรายได้ทั้งหมด

ข้อ ๑๒3 การจัดเก็บ การรักษา การเบิกจ่ายเงิน และการรายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕

ข้อ ๑๒4 ให้เหรัญญิกของชมรมวิชาชีพหรือขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับรายจ่ายและควบคุมค่าใช้จ่าย

ข้อ ๑๒5 การใช้จ่ายเงินขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้ปฏิบัติเป็นไปตาม