การจัดกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ

ข้อ ๑๒8 กำหนดตารางกิจกรรมประจำวัน
เวลา ๐๕.๓๐ น. - ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๐๐ น. - กายบริหาร
เวลา ๐๗.๐๐ น. - รับประทานอาหาร
เวลา ๐๘.๐๐ น. - กิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา ๐๘.๓๐ น. - เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พัก
เวลา ๑๐.๓๐ น. - เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. - เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๕.๐๐ น. - พัก
เวลา ๑๕.๓๐ น. - เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๘.๐๐ น. - รับประทานอาหาร
เวลา ๑๙.๐๐ น. - เข้าร่วมประชุม
เวลา ๒๑.๐๐ น. - นัดหมาย / สวดมนต์ / นอน

ข้อ ๑29 ข้อปฏิบัติการอยู่ร่วมประชุมของสมาชิก
(๑) ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดให้โทษตลอดจนของมึนเมา ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุมทั้งในและนอกห้องพักอย่าง เด็ดขาด
(๒) ไม่เข้าไปเยี่ยมบริเวณห้องพักของผู้อื่นภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น.
(๓) ไม่เข้าไปในบริเวณห้องพักของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) ไม่เล่นการพนันทุกชนิดภายในห้องพัก
(๕) ไม่ออกนอกบริเวณที่พักภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ครูที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ควบคุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย
(๖) ไม่แลกเปลี่ยนสิ่งของโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน และสิ่งของมีค่าควรฝากไว้กับครูที่ปรึกษา
(๗) ไม่ปิดบังความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองหรือผู้อื่น
(๘) ไม่ปิดบังความผิดของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หรือความสงบเรียบร้อยภายในที่พัก
(๙) ไม่ส่งเสียงดังก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นภายหลังเวลา ๒๒.๐๐น.
(๑๐) ไม่ควรนำสิ่งของซึ่งกองอำนวยการจัดไว้สำหรับบริการไปโดยมิได้รับอนุญาต
(๑๑) หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ของห้องพักโทรออกภายนอก
(๑๒) ไม่วิ่งเล่นหรือหยอกล้อในกริยาที่ไม่สมควรบริเวณห้องพัก ทางเดิน หรือบันได
(๑๓) ไม่เคาะประตูห้องจนทำให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง
(๑๔) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่ลักขโมย และไม่ทำลายทรัพย์สิน
(๑๕) ต้องเคารพเชื่อฟังวิทยากร ผู้ทำหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(๑๖) ต้องแต่งกายตามระเบียบและสุภาพ
(๑๗) ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
(๑๘) ต้องทำตามข้อตกลง ตรงต่อเวลา และรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม

ข้อ ๑๓0 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการผ่านการเข้าร่วมประชุมฯ
(๑) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือส่งตัวเข้าร่วมประชุมและหนังสือส่งตัวกลับ
(๒) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่ขาดการประชุม นอกจากได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานการประชุมเป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
(๓) ความตั้งใจและสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลาการประชุมทุกกิจกรรมที่กำหนด
(๔) ร่วมทำงานเป็นระบบกลุ่ม
(๕) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
(๖) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมและสรุปการประเมินผลตามมติของคณะกรรมการดำเนินงาน ให้มีผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

ข้อ ๑๓1 กรอบการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในทุกระดับ ๑.การเตรียมการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในทุกระดับ ระดับสถานศึกษา (๓ วัน ๒ คืน) ประมาณเดือน ตุลาคม
๑) จัดทำแผน/ปฏิทินกิจกรรมของชมรมวิชาชีพและของสถานศึกษา
๒) กลุ่มสัมพันธ์
๓) ศิลปะการพูดและบุคลิกภาพอื่น ๆ
๔) ความรู้เรื่ององค์การ
๕) วิธีการเขียนโครงการ
๖) แ บบฟอร์มกิจกรรม
๒. งานปริทรรศภายในสถานศึกษา (๒ วัน) ประมาณเดือน ตุลาคม
๑) การคัดเลือกตัวแทนจากทุกชมรมวิชาชีพ ทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนวิทยาลัย
๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน ทุกระดับ/ชมรมวิชาชีพ ปีการศึกษาถัดไป
๓) นิทรรศการ และผลงานของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
๓. ระดับจังหวัด (๒ วัน) ประมาณเดือน พฤศจิกายน
๑) การคัดเลือกตัวแทนร่วมกิจกรรมในระดับภาค
๒) เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
3) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
๔. ระดับภาค (๔ วัน ๓ คืน) ประมาณเดือน ธันวาคม
๑) แข่งขันคัดเลือกตัวแทนร่วมกิจกรรมในระดับชาติ
๒) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
๔) ทบทวน/สรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการแนวปฏิบัติระเบียบกติกาการแข่งขันต่าง ๆ
๕) แผนงานกิจกรรม ในปีการศึกษาถัดไป
๖) ความรู้เกี่ยวกับองค์การที่ควรรู้
๗) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่น
๘) กลุ่มสัมพันธ์
๙) การสังสรรค์- รับขวัญ- เทียนแห่งปัญญา
๑๐) กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมยามเช้า
๕. ระดับชาติ (๔ วัน ๓ คืน) ประมาณเดือน มกราคม
๑) ประกวด-แสดง-แข่งขัน,นำเสนอผลงานจากตัวแทนระดับภาค
๒) กำหนดแผนงานกิจกรรมในสถานศึกษา
๓) ทบทวน/สรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ, แนวปฏิบัติ ,ระเบียบ กติกาการแข่งขันต่าง ๆ
๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
๕) ความรู้ที่ใหม่/แนวโน้มและกระแสกิจกรรมใหม่
๖) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ในระดับต่าง ๆ
๗) กลุ่มสัมพันธ์
๘) การสังสรรค์ -รับขวัญ- เทียนแห่
๙) กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมยามเช้า