การประเมินผล

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ

ข้อ ๑๑2 วัตถุประสงค์และผู้เข้ารับการประเมิน
(๑) การประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ตามแนวปฏิบัตินี้เป็นการประเมินเพื่อให้สมาชิกได้สำเร็จการศึกษาครบตามกำหนดในหลักสูตรนั้นๆ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการร่วมกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๒) ผู้เข้ารับการประเมินผลคือ สมาชิกสามัญขององค์การ ที่เรียนในทุกหลักสูตรทุกระดับและทุกระบบที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้นๆ

ข้อ ๑๑3 ประเภทของกิจกรรม
(๑) กิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษาในระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัดโดยสถานศึกษาหรืชมรมวิชาชีพ อันได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามเวลาที่กำหนด และกิจกรรมกลางของวิทยาลัยหรือกิจกรรมอื่นๆ
(๒) กิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษานอกระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน ชมรมสมาคมหรือองค์กรอื่นนอกสถานศึกษา อันได้แก่กิจกรรมประจำหน่วยงานนั้นๆ กิจกรรมพิเศษที่หน่วยงานกำหนด กิจกรรมที่สมาชิกเข้าร่วมกับ ชุมชน สังคม หรือองค์กรพิเศษอื่นๆ

ข้อ ๑๑4 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
(๑) สมาชิกชมรมวิชาชีพต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรมอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๑
(๒) นายทะเบียนชมรมวิชาชีพแต่ละชมรมวิชาชีพบันทึกรายชื่อของสมาชิก (ตามแบบ อวท. ๑๕)
(๓) สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๑๔
(๔) ให้นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา บันทึกหลักฐานเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกทุกครั้งและเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อ ๑๑๔(๑) และหรือข้อ ๑๑๔(๒) ไว้เพื่อตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพตามที่กำหนด

ข้อ ๑๑5 เกณฑ์การประเมินผล
(๑) สมาชิกชมรมวิชาชีพ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๑๑๔(๑) และหรือ ๑๑๔(๒) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดในข้อ ๑๑๖ (๒) จึงถือว่าผ่าน (ผ) กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อสำเร็จหลักสูตรได้ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา นั้นๆ
(๒) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ประเมินทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้ได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของการปฏิบัติกิจกรรม ตามข้อ ๑๑๔(๑) หรือข้อ ๑๑๔(๒)
(๓) หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลอาจเป็นระเบียนบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา กำหนดหรือหลักฐาน/หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกสถานศึกษาก็ได้
(๔) สมาชิกชมรมวิชาชีพที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๑๑๖(๒) ถือว่าไม่ผ่าน (มผ) กิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนนั้นๆ

ข้อ ๑๑6 วิธีประเมินผล
(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธาน หัวหน้างานกิจกรรมฯ เป็นรองประธาน ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ นายกองค์การ ระดับสถานศึกษา นายทะเบียนทุกชมรมวิชาชีพเป็นกรรมการ และนายทะเบียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ (ตามแบบ อวท. ๑๖) เป็นปีๆ ไป
(๒) นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพ ตามข้อ ๑๑๕ (๔) นำหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกตามข้อ ๑๑๔ เสนอผ่านประธานชมรมวิชาชีพ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพตามลำดับ
(๓) ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพพิจารณา และประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ ในข้อ ๑๑๖ อนุมัติให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนั้นๆ (ตามแบบ อวท. ๑๗) โดยให้ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพเป็นผู้ลงนามอนุมัติ
(๔) ให้นายทะเบียนแต่ละชมรมวิชาชีพ คัดสำเนาผลการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่อนุมัติแล้วเป็น ๔ ชุด โดยมอบให้งานทะเบียนของสถานศึกษา ๑ ชุด งานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ๑ ชุด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ๑ ชุด และมอบให้ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพของตนทราบ ๑ ชุด

ข้อ ๑๑7 การซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
(๑) สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (มผ) ตามข้อ ๑๑๖(๔) ซึ่งไม่อาจสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และ/หรือไม่อาจได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาได้ จะต้องยื่นคำร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท.๑๘) พร้อมกับชำระเงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๑ (๒) ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของภาคเรียนถัดไป ที่งานการเงินของวิทยาลัย
(๒) ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ยื่นคำร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ตามวัตถุประสงค์สำคัญของชมรมวิชาชีพ ให้กรรมการประเมินผลรวบรวมหลักฐานดำเนินการเพื่อการประเมินผล แล้วรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท. ๑๙)
(๓) ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ไม่ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด (มผ.) ให้ดำเนินการตาม ข้อ ๑๑๘ (๑) และข้อ ๑๑๘ (๒) จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล (ผ)ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ลงทะเบียนซ่อม

ข้อ ๑๑8 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับค่าระดับคะแนนให้สูงขึ้น หรือเรียนซ้ำบางรายวิชา เรียนภาคฤดูร้อน เรียนระหว่างภาค โดยที่สมาชิกผู้นั้นได้ปฏิบัติกิจกรรม ผ่าน (ผ) ไม่ต้องปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้น

ข้อ ๑19 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ออกฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตรที่กำหนด ให้ประเมินผลและนำผลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในสถานประกอบการ โดยครูผู้รับผิดชอบ และครูฝึกในสถานประกอบการ

ข้อ ๑๒0 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ย้ายสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๑๑๔ พร้อมหลักฐานการประเมินผลกิจกรรมอื่นๆ ของสมาชิกผู้นั้นไปยังสถานศึกษาใหม่ โดยแนบไปกับระเบียนผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา

ข้อ ๑๒1 ในกรณีที่สถานศึกษาจัดตั้งชมรมอื่นๆ ให้ประเมินผล ภายใต้แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย