การเลื่อนระดับสมาชิกและสมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาและได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาถูกต้องตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนด และสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ และมีสิทธิ์เลื่อนระดับ ตามแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดไว้ทุกระดับ ดังนี้

ข้อ ๙0 สมาชิกสามัญ ระดับสถานศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา และมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ผ่าน (ผ.)
(๒) เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ ในสาขาที่ตนศึกษาอยู่
(๓) ยื่นใบสมัคร เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ได้ลงนามประกาศให้เลื่อนระดับ เป็นสมาชิกสามัญ ระดับสถานศึกษา

ข้อ ๙1 การเลื่อนสมาชิกระดับจังหวัด มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกระดับสถานศึกษา ตามข้อ ๙๑(๔)
(๒) เป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แสดง แข่งขัน หรือนำเสนอผลงาน ทุกระดับ
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
(๔) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลงนาม ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับจังหวัด

ข้อ ๙2 การเลื่อนสมาชิก ระดับภาค มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกระดับจังหวัด ตามข้อ ๙๒ (๔)
(๒) เป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แสดง แข่งขัน หรือนำเสนอผลงาน ทุกระดับ
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ลงนาม ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิก ระดับภาค

ข้อ ๙3 การเลื่อนสมาชิก ระดับชาติ มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกระดับภาค ตามข้อ ๙๓(๔)
(๒) เป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แสดง แข่งขัน หรือนำเสนอผลงาน ทุกระดับ
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนาม ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับชาติ

ข้อ ๙4 สมาชิกที่มีผลงานเป็นตัวแทนใน ระดับชาติ สามารถนำผลงานมาขอเลื่อนระดับสมาชิกเป็นสมาชิกสามัญ ระดับชาติ โดยยื่นใบสมัคร พร้อมแนบผลงานเพื่อให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาให้เลื่อนระดับ ข้อ ๙5 สมาชิกที่เลื่อนระดับทุกระดับ ให้ประกาศรายชื่อเพื่อเผยแพร่ และเพื่อเชิดชูเกียรติใน งานประชุม

ข้อ ๙6 สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ ให้มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามที่ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ตามระดับนั้น ๆ