การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ข้อ ๙7 ให้มีการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษาละ ๑ ครั้งทุกปี ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

ข้อ ๙8 การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ดำเนินการเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) การประกวด แสดง แข่งขันระดับสถานศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ ๑
(๒) การประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ระดับภาคไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๓) การประกวด แสดง แข่งขันระดับภาค ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ระดับชาติไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๔) การประกวด แสดง แข่งขันระดับชาติ ให้แต่ละภาคส่งผู้ที่ได้รับรางวัลระดับภาค อันดับที่ ๑–๓ เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขันระดับชาติต่อไป

ข้อ 99 ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ที่จะจัดให้มีการประกวด แสดง แข่งขันให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้กำหนด

ข้อ ๑๐0 ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ที่จะจัดให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ครั้งแรกและต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๕ ทีม จากทุกภาค โดยให้ดำเนินการจัด ในรูปแบบการสาธิต ระดับภาค ก่อนนำเข้าร่วมการประกวด แสดง แข่งขัน ระดับชาติ ต่อไป

ข้อ ๑๐1 ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ที่มีการเรียน การสอนครบทุกภาค แต่มีทีมแข่งขันไม่ครบ ๕ ทีม ของแต่ละภาค ให้สามารถเข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน ในระดับชาติ ได้โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารฯ ระดับชาติ

ข้อ ๑๐2 ในการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้มีคณะกรรมการสองคณะ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอำนวยการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ข้อ ๑๐3 คณะกรรมการอำนวยการประกวด แสดง แข่งขันมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการประกวด แสดง แข่งขัน
(๒) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
(๓) วินิจฉัยปัญหาต่างๆที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อแนวปฏิบัตินี้
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด เกี่ยวกับการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มอบหมาย
(๕) คำวินิจฉัย มติ คำสั่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ ๑๐4 คณะกรรมการดำเนินงานประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
(๑) จัดการประกวด แสดง แข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม ระเบียบว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยข้อ ๑๓ (๒)
(๒) เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานตามแนวปฏิบัตินี้เพื่อให้คณะกรรมการ อำนวยการประกวด แสดง แข่งขันวินิจฉัย
(๓) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการอำนวยการประกวด แสดง แข่งขัน ในกรณีที่ประเมินค่าบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด แสดง แข่งขันฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย กำหนดไว้
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการประกวด แสดง แข่งขัน ได้แก่ ใบสมัคร บัญชีรายชื่อ บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันการขึ้นทะเบียน ตลอดทั้งการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขันให้เป็นที่เรียบร้อย

ข้อ ๑๐5 ระเบียบและกติกาการแข่งขันในการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ แต่ละหลักสูตร ประเภทวิชา สาขางานให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นผู้กำหนด ข้อคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แสดง แข่งขัน ให้เป็นไปตามคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แสดง แข่งขันเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๑๐6 รางวัลการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้มีการจัดทำรางวัลในการประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ประกอบด้วย โล่รางวัล ประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และหรือเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เกียรติบัตร
(๔) เกียรติบัตร เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน

ข้อ ๑๐7 ให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แสดง แข่งขันจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ