การแต่งกาย

ข้อ ๘๒ เครื่องแบบของสมาชิกสามัญ วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินงานทุกระดับ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญและวิสามัญ ใช้เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้น มีตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร สำหรับแบบเสื้อและสีเสื้อนั้นให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ใช้เสื้อสูท กางเกง หรือกระโปรงสีกรมท่าและเน็คไทสีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ใช้เสื้อซาฟารีแขนสั้นหรือใช้เสื้อสูท สีประจำสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๔) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และครูที่ปรึกษา ทุกระดับ ใช้เสื้อสูทสีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๕) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใช้เสื้อสูทสีดำ ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตรและใต้ตราสัญลักษณ์ปักข้อความว่า “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ด้วยดิ้นสีทอง