คณะกรรมการดำเนินงาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ

ข้อ ๒๕ ให้ทุกชมรมมีคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ไม่เกิน ๒๕ คน

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพประกอบด้วย
(๑) ประธานชมรม
(๒) รองประธานชมรม
(๓) กรรมการ (ไม่เกิน ๑๘ คน)
(๔) เหรัญญิก
(๕) ปฏิคม
(๖) นายทะเบียน
(๗) ประชาสัมพันธ์
(๘) เลขานุการ

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม จนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ

ข้อ ๒๘ กรณีกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งว่างลงก่อนหมดวาระ และจะทำให้การดำเนินงานของชมรมนั้นไม่เรียบร้อย จะต้องมีการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทน ภายใน ๑๕ วัน เว้นแต่วาระ เหลือไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ต้องดำเนินการก็ได้ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับกำหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน

ข้อ ๒๙ กรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการอาจพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ในองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ตนสังกัด
(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(๕) คณะกรรมการบริหาร มีมติสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหาร เท่าที่มีอยู่ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อ ๓๐ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
(๑) บริหารงานทั่วไปของชมรมวิชาชีพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบแนวปฏิบัติ ตลอดจนมติของคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
(๒) บริหารงานของชมรมวิชาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยสอดคล้องกับ ระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา กฎกระทรวง และขนบธรรมเนียม อันดีงามของชาติ
(๓) วางแผนงานหรือโครงการกิจกรรม และแผนการใช้เงินของชมรมวิชาชีพ ให้เหมาะสมและเป็นไป ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างรอบคอบรัดกุม
(๔) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมอื่นของชมรมวิชาชีพและ สถานศึกษา
(๕) รักษาความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานระหว่างสมาชิกของชมรมวิชาชีพ
(๖) ควบคุมสมาชิกชมรมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาโทษการ กระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสมาชิกโดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา
(๗) การพิจารณาความผิดตาม (๖) ให้มีโทษด้วยการงดใช้สิทธิตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และรายงานผลการพิจารณาความผิดให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ทราบ
(๘) รายงานผลการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ เว้นแต่ผู้ที่กำลังศึกษาใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
(๒) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงว่า ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและเงินค่ากิจกรรมในภาคเรียนนั้นๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เรื่องการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) มีความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองจากครูที่ปรึกษาประจำชั้นหรือประจำกลุ่ม เป็นหลักฐาน

ข้อ ๓๒ คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา นั้น
(๒) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงว่าได้ชำระค่าลงทะเบียนและ ค่ากิจกรรมในภาคเรียนนั้นๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๓ การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ยื่นต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพภายในเวลาที่กำหนด

ข้อ ๓๔ การดำเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้คณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพชุดปัจจุบัน จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดใหม่ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
(๒) ให้คณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดปัจจุบัน ดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการับสมัครและการหาเสียงเลือกตั้ง ให้สมาชิกชมรมวิชาชีพ ได้ทราบโดยทั่วถึง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วันและให้จัดเตรียมบัตรหีบบัตร คูหาเลือกตั้ง ใบรวมคะแนน ใบรายงานผลการเลือกตั้ง ตลอดจนเอกสารจำเป็นอื่นๆ
(๓) ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน ได้กล่าวปราศรัยหาเสียงอย่างเป็นทางการต่อหน้าสมาชิก ของชมรมวิชาชีพทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง จะเป็นที่ในแผนก หรือหอประชุม หรือหน้าเสาธงชาติหรือที่เหมาะสม ก่อนการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ๑ วัน
(๔) กำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพกำหนด
(๕) เมื่อถึงกำหนดปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้นับคะแนนในทันทีโดยจัดทำป้ายแสดงคะแนนให้เห็นทั่วกัน แล้วรายงานผลการเลือกตั้ง ต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา ผ่านครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ
(๖) การจัดสรรตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพตามข้อ ๒๖ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นประธานชมรม ผู้ได้คะแนนอันดับที่ ๒ เป็นรองประธานชมรม ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาหรือพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกของชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม

ข้อ ๓๕ ให้มีการรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพชุดใหม่และชุดเก่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อ ๓๖ ให้มีคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒

ข้อ ๓๗ การจัดสรรตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินงานตามข้อ ๓๖ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นนายก องค์การ ผู้ได้คะแนนอันดับที่ ๒ เป็นรองนายกองค์การ ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การ พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา หรือพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม

ข้อ ๓๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
(๑) มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ ๓๑ ในฐานะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๒) ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวิชาชีพประเภทวิชาเท่านั้น
(๓) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพที่สังกัดลงชื่อรับรองในใบสมัคร

ข้อ ๓๙ ผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๒ (๔)

ข้อ ๔๐ การดำเนินการเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๔ ส่วนการมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ นั้น ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๕

ข้อ ๔๑ จำนวนและตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด ให้ถือตามข้อ ๓๖ ในฐานะ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

ข้อ ๔๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนายกองค์การระดับสถานศึกษาเท่านั้น
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษาที่ต้นสังกัดลงชื่อรับรอง

ข้อ ๔๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ของสถานศึกษาใน จังหวัดนั้นๆ

ข้อ ๔๔ การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๒ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อ คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับจังหวัด ภายในวัน เวลาที่กำหนด

ข้อ ๔๕ การดำเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับจังหวัด ในการประชุมวิชาการ ระดับจังหวัด
(๒) ในการดำเนินการเลือกตั้งให้ยึดถือวิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้ ดำเนินงานเลือกตั้ง ให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดคราวนั้น

ข้อ ๔๖ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ให้ดำเนินการใน พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

ข้อ ๔๗ จำนวนและตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินงานระดับภาค ให้ถือตามข้อ ๓๖ ในฐานะ ของภาค

ข้อ ๔๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนายกองค์การระดับจังหวัด เท่านั้น
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษาที่ตนสังกัดลงชื่อรับรอง

ข้อ ๔๙ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ปีการศึกษาถัดไป ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดนั้น

ข้อ ๕๐ การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๘ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินงานระดับภาคภายในวัน เวลาที่กำหนด

ข้อ ๕๑ การดำเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับภาค ในการประชุมวิชาการ ระดับภาค
(๒) ในการดำเนินงานเลือกตั้ง ใช้วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้ดำเนินงานเลือกตั้งให้เสร็จสิ้น ภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคคราวนั้น

ข้อ ๕๒ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานชุดปัจจุบัน กับชุดใหม่ให้ดำเนินการในพิธีปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

ข้อ ๕๓ จำนวนและตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับชาติ ให้ถือตามข้อ ๓๖ ในฐานะ ของชาติ

ข้อ ๕๔ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนายกองค์การ ระดับภาค เท่านั้น
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา ที่ตนสังกัดลงชื่อรับรอง

ข้อ ๕๕ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องเป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งผู้มีรายชื่อ ตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในภาคนั้น

ข้อ ๕๖ การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕๔ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินงานระดับชาติภายในวัน เวลาที่กำหนด

ข้อ ๕๗ การดำเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
(๒) ในการดำเนินการเลือกตั้งใช้วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้ดำเนินงานเลือกตั้งให้เสร็จสิ้น ภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ คราวนั้น

ข้อ ๕๘ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการการดำเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ ให้ดำเนินการในพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

ข้อ ๕๙ ถ้าคณะกรรมการดำเนินงาน ในทุกระดับ ตำแหน่งใดว่างลงก่อนหมดวาระ และจะทำให้การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นั้นไม่เรียบร้อยให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 16

ข้อ ๖๐ หน้าที่วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินงานทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖

ข้อ ๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ประธานชมรมหรือนายกองค์การเป็นประธานในการประชุม กรณีประธานชมรมหรือนายกองค์การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รองประธานชมรม หรือรองนายกองค์การ ปฏิบัติหน้าที่แทน และในการประชุมทุกครั้งต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาเข้าประชุมด้วย เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา

ข้อ ๖๒ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖๑ ทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์กรรมการคนหนึ่ง มีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๖๓ ให้คณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จัดประชุมเป็นประจำอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในการประชุมทุกครั้ง ต้องจดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับนั้นๆ กำหนด

ข้อ ๖๔ แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ต้องจัดการประชุมสมาชิกในโอกาสต่อไปนี้
(๑) การรับสมาชิกสามัญ
(๒) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
(๓) การประชุมวิชาการ
(๔) การเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน
(5) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เห็นชอบ

ข้อ ๖๕ หากมีโอกาสหรือกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๖๓ ให้แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จัดการประชุมสมาชิกได้ ตามความเหมาะสม