คณะกรรมการ

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ

ข้อ ๑๐8 คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
(๒) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง
(๓) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง
(๔) ให้ดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(๕) คณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กำหนด

ข้อ ๑09 ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่มีผลการประเมินองค์การมาตรฐานระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เพื่อเข้ารับเกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือสำคัญอื่นๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น

ข้อ ๑๑0 คณะกรรมการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีดังนี้
(๑) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ครูที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้ง
(๒) ระดับภาค ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง
(๓) ระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สถานศึกษา รองผู้อำนวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง
(๔) ให้ดำเนินการประเมิน ให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(๕) คณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กำหนด

ข้อ ๑๑1 ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทยเพื่อเข้ารับเกียรติบัตร โล่ หรือหนังสือสำคัญอื่นๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น